Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Změny v úpravě družstevního bydlení

V minulém článku jsme vás informovali o změnách legislativy týkajících se bytového spoluvlastnictví. Dnes navážeme změnami v úpravě družstevního bydlení. Dne 3. dubna prezident podepsal novelu zákona o obchodních korporacích, která bude brzy zveřejněna ve Sbírce zákonů a 1. července letošního roku nabyde účinnosti. I když události posledních dní přinesly spousty aktuálních a dočasných změn i do oblasti bydlení (legislativa přijata v období nouzového stavu), neměli bychom opomenout ani změny trvalejšího charakteru, které mohou v současné legislativní smršti uniknout pozornosti.

Převzetí úvěru poskytnutého na rekonstrukci bytového domu

Novelizace občanského zákoníku nyní umožňuje, aby SVJ, která vznikla převodem bytů ve vlastnictví BD do vlastnictví jednotlivých členů, převzala úvěr BD, který byl poskytnut v souvislosti s revitalizací bytového domu. Zákon v tomto případě předpokládá souhlas (písemný s ověřeným podpisem) VŠECH členů SVJ (možno nahradit i soudním rozhodnutím). Více informací k této tematice zjistíte v reportáži PND TV a na našich seminářích.

Přechod družstevního podílu

V případě, že člen BD zemře a představenstvo bude souhlasit se vznikem členství, tedy budou splněny podmínky pro přechod členského podílu na dědice, hledí se na tohoto dědice jako by byl členem družstva od dne smrti zůstavitele. Nyní je tedy postaveno najisto, kdo by měl hradit závazky související s bytem, které vznikají i v období trvání dědického řízení, v případě, že nebyly hrazeny v jeho průběhu.

Svolání členské schůze

Novelizace zákona o obchodních korporacích ruší povinnost BD uveřejňovat pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva. Informační deska družstva je ovšem stále zachována. Pozor by si měla dát ta BD, která mají povinnost zveřejňovat pozvánku na schůzi na internetových stránkách ve svých STANOVÁCH – v tomto případě musí BD respektovat své stanovy a postupovat při svolávání členů podle nich, tedy i se zveřejňováním na internetových stránkách. Vzhledem k tomu, že tato povinnost platila od roku 2014, BD nezbylo, než se přizpůsobit. Mnoho z nich si stránky vytvořilo a naučilo se komunikovat se svou členskou základnou i tímto vzdáleným a praktickým způsobem. Pokud jste jedním z těch, kteří nutnost proměnili ve výhodu, doporučujeme v zavedeném způsobu pokračovat.

Další změnou je umožnění zasílat pozvánku na členskou schůzi elektronicky na e-mail uvedený v seznamu členů. K tomu je potřeba souhlas člena, který je možno učinit jakýmkoliv způsobem, ze kterého vyplývá jeho vůle.

Schvalování stanov

Podstatnou změnou je změna schvalovacího kvóra nutného ke změně stanov. Od července bude ke změně stanov postačovat prostá většina s výjimkou případu, kdy se rozhoduje o podmínkách, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. V tomto případě se vyžaduje souhlas ¾ všech členů družstva a souhlas těch členů, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu mají změnit tyto podmínky. Přijetí této změny stanov musí být ověřeno veřejnou listinou (notář).

Jakých dalších oblastí se novela dotkne:

  • založení družstva, ustavující schůze,
  • zvyšování a snižování členského vkladu,
  • vedení seznamu členů,
  • vyloučení člena,
  • zastupování na členské schůzi,
  • shromáždění a práv delegátů,
  • rozdělení zisku v bytovém družstvu,
  • počtu hlasů na členské schůzi.
  • a jiných.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.